Alweer ruim een maand geleden vond op 21 februari de kick-off van de Renkumse klimaattafels plaats. Tijdens de kick-off in de Theaterzaal in Oosterbeek waren meer dan 125 mensen aanwezig om met elkaar aan de slag te gaan voor een duurzaam en toekomstbestendig Renkum. Het resultaat van deze bijeenkomst was de vorming van vijf klimaattafels en natuurlijk enthousiaste tafeldeelnemers. We zetten nog even de vijf gekozen thema’s voor u op een rij:
• Groen en water
• Wijkgerichte aanpak
• Duurzaam consumeren
• Grootschalige opwek
• Duurzame bedrijven(terreinen)

Hoe verder
De plannen die voortvloeien uit deze klimaattafels zijn dé basis voor het Renkumse klimaatbeleid. Deze plannen worden vastgelegd in een lokaal klimaatakkoord en tijdens een speciale klimaattop eind juni 2019 gepresenteerd. De komende maanden komen de klimaattafels meerdere keren bij elkaar om hun thema’s verder uit te werken. Uiteindelijk wordt de oogst gepresenteerd en gebruikt om de uitvoeringsagenda klimaat van de gemeente Renkum voor de komende jaren in te vullen. Zo wordt het een plan van en voor Renkum: samen gemaakt en klaar om samen uit te voeren!

Ondertussen aan de Renkumse Klimaattafels
Inmiddels zijn alle klimaattafels bij elkaar gekomen om verder invulling te geven aan hun plannen. We nemen u kort mee in waar de tafels mee aan de slag gaan en welke stappen ze afgelopen maand al gezet hebben.

Klimaattafel Groen en water
Tafelvoorzitter | Wilmer Noome |
Renkum is een groene gemeente en dat willen we ook zo houden. Door grotere extremen in temperatuur en neerslag raakt de balans verstoord. Meer en beter groen (toekomstbestendig), vooral in bebouwde omgeving is wenselijk, en het opvangen en laten infiltreren van overvloedig water zijn belangrijke vraagstukken. Hoe kunnen beide aanpakken elkaar versterken? Daar gaat deze tafel mee aan de slag.

Stappen in maart

 • Het idee is om een boekje te ontwikkelen, met daarin ideeën om tuinen te vergroenen en daarmee klimaatbestendiger te maken. Hierbij valt te denken aan een vlindertuin, eetbare tuin, tiny forest etc.
 • Voor de volgende bijeenkomst gaat de tafel op zoek naar locaties in de gemeente waar dit mogelijk is. De focus ligt hierbij op zowel particuliere als gemeentelijke gronden.


Klimaattafel Wijkgerichte aanpak

Tafelvoorzitter | Louis ter Huurne |
Er staat nogal wat te gebeuren in de leefomgeving. Van het aardgas af met alle woningaanpassingen die daarvoor nodig zijn. Voor elke wijk moet de gemeente plannen maken en daar hebben de verschillende stakeholders (waaronder woningeigenaren) een belangrijke rol in. Aan de tafel wijkgerichte aanpak wordt gewerkt aan instrumenten die (het opzetten van) wijk/buurtinitiatieven kunnen ondersteunen. Concreet maken van de kracht van een wijkgerichte aanpak én het geven van mogelijkheden om gewoon te starten.

Stappen in maart

 • Komende maanden gaat de tafel met de volgende vraag aan de slag: hoe vertalen we het lange termijn doel van een klimaatneutraal en klimaatrobuust Renkum in 2040 naar concrete wijkaanpakken in de gemeente en hoe zorgen we voor een dekkend netwerk van actieve wijken?
 • Op dit moment wordt gewerkt aan een eerste opzet van een Renkums handboek voor duurzame wijkinitiatieven. In de wijk Het Stenen Kruis wordt de laatste hand gelegd aan een nulmeting voor de wijk die als voorbeeld kan dienen voor andere wijken.
 • Graag willen ze een visualisatie (op kaart) van alle burgerinitiatieven in de gemeente.

Klimaattafel Duurzaam consumeren
Tafelvoorzitter| Monique van Gerwen |
Heel wat van onze uitstoot zit in de spullen die we gebruiken, het eten dat we eten en de manier waarop we ons verplaatsen, kortom in ons consumptiegedrag. Ondanks het feit dat gemeente Renkum goed scoort op afvalscheiding, gooien we nog steeds veel weg. Verandering in gedrag is nodig en hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Tafel duurzaam consumeren gaat hiermee aan de slag. Door inwoners te verleiden tot duurzaam consumeren en bedrijven tot duurzaam produceren. Alles om het afval nog meer naar de 0- lijn te brengen.
Stappen in maart

 • De tafel richt zich op verduurzaming op de thema’s productie, consumptie, afval en sociale duurzaamheid bij verschillende stakeholdergroepen.
 • Het idee is om met de klimaattop in juni stakeholders een handtekening te laten zetten op een kubus, waarbij elke zijde van de kubus staat voor een stakeholdergroep. Stakeholders kunnen op de kubus laten zien wat ze al doen op bovengenoemde 4 thema’s en wat de ambities op zowel korte als lange termijn zijn.
 • De klimaattafel verkent voor volgende bijeenkomst welke stakeholdergroepen het meest interessant zijn en organiseert eind april sessies om met hen hierover te sparren.

Klimaattafel Grootschalige opwek
Tafelvoorzitters | Marco Kemper & Willem Jaap de Vries |
Een klimaatneutraal Renkum vraagt ook een forse inzet op duurzame energiebronnen zoals wind, zon, water en geothermie. Maar hoe doe je dat zonder het landschap teveel schade aan te doen? En is hier wel ruimte voor in Renkum? Wat hebben we eigenlijk nodig om klimaatneutraal te worden? Onder welke voorwaarden vinden we grootschalige opwek in de gemeente acceptabel? Over dat soort vragen buigt deze tafel zich.

Stappen in maart

 • De deelnemers aan deze tafel brainstormen over twee potentiekaarten. Op de ene kaart is gevisualiseerd waar grootschalige opwek voor zon en wind mag, op de andere kaart waar grootschalige opwek wenselijk is.
 • De kaarten moeten gezien worden als praatplaat tussen verschillende stakeholders.
 • De tafel verkent met de gemeente hoe de kaarten gebruikt kunnen worden in het
  klimaatbeleid.

Klimaattafel Duurzame bedrijven
Tafelvoorzitter | Annewil Hooijer |
Diverse Renkumse bedrijven maken al werk van duurzaamheid. En dat is nodig ook want een behoorlijk deel van de uitstoot in Renkum komt van bedrijven. Daarom is ook meer inzet nodig. De tafel duurzame bedrijven wil met experts een tool/scan ontwikkelen om bedrijventerreinen te verduurzamen, een buurtregisseur voorbedrijventerreinen opstellen en ondernemers prikkelen om te verduurzamen.
Stappen in maart
Deze tafel komt in de maand april voor het eerst samen. In de volgende nieuwsbrief vertellen we u meer over hun focus en plannen.

Op de agenda

Medio april 2019
Binnenkort gaat de website www.renkumverduurzaamtsamen.nl live met veel informatie over duurzaamheid, Renkumse initiatieven en het laatste nieuws uit de Renkumse samenleving!

27 juni 2019

Noteer donderdag 27 juni aanstaande alvast in uw agenda: op de Klimaattop presenteren de Klimaattafels de stappen die ze met elkaar gezet hebben en kijken we met iedereen vooruit onder het motto Renkum verduurzaamt samen!

Pin It on Pinterest

Share This