Klimaatneutraal en klimaatrobuust Renkum.

De gemeente Renkum wil in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dit betekent dat de gemeente Renkum in 2040 geen gassen meer uitstoot die bijdragen aan klimaatverandering. Naast CO2 gaat het ook om andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas. Een belangrijke stap op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2040 is genomen met het vaststellen van de routekaart ‘Op weg naar een klimaatneutraal Renkum’ van maart 2017. We blijven de route die is uitgezet volgen, zodat we onze bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van Parijs. Daarnaast stuurt de gemeente ook op klimaatadaptatie, oftewel het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Door in te zetten op klimaatrobuustheid zijn we steeds beter voorbereid op klimaatverandering.

Lokaal klimaatakkoord

Het verduurzamen van Renkum vraagt om een actieve aanpak in het samenbrengen van betrokken partijen. Onder de noemer ‘Renkum Verduurzaamt Samen’ werken we daarom in 2019 met inwoners, bedrijven en organisaties aan de Renkumse klimaattafels naar een lokaal klimaatakkoord en een lokale klimaattop. Dit doen we op de volgende vijf thema’s:

– Groen en water;
– Duurzame consumptie;
– Grootschalige opwek;
– Duurzame bedrijven;
– En wijkgerichte aanpak.

Daarmee werken we aan de bewustwording van het thema klimaatverandering in de breedte. Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan ‘Renkum verduurzaamt samen’ kan zitting nemen aan een van deze klimaattafels. We zetten daarbij in op gedeeld eigenaarschap want klimaatverandering gaat ons allemaal aan. De plannen die voortkomen uit de klimaattafels worden vastgelegd in een lokaal klimaatakkoord en tijdens de lokale klimaattop medio juni 2019 gepresenteerd.

Algehele impressie van de avond

Groen en water

Renkum is een groene gemeente en dat willen we ook behouden. Door grotere extremen in neerslag raakt de balans verstoord.
Meer en beter groen (toekomstbestendig), vooral in bebouwde omgeving is wenselijk. En het opvangen en laten infiltreren van overvloedig water zijn belangrijke vraagstukken. Hoe kunnen beide aanpakken elkaar versterken? Daar gaat deze tafel mee aan de slag.

Wijkgerichte aanpak

Er staat nogal wat te gebeuren in de leefomgeving. an het aardgas af met alle woningaanpassingen die daarvoor nodig zijn.

Voor elke wijk moet de gemeente plannen maken en daar hebben de verschillende stakeholders (waaronder woningeigenaren) een belangrijke rol in. De Tafel Wijkgerichte Aanpak wil een bijdrage leveren voor het tot stand komen van een Klimaat Akkoord in de gemeente Renkum. Aan de Tafel worden geen wijk/buurtplannen gemaakt. De Tafel  wil  instrumenten leveren die wijk/buurtinitiatieven kunnen ondersteunen. Concreet maken van de kracht van een wijkgerichte aanpak én het geven van mogelijkheden om gewoon te starten.

Grootschalige opwek

Klimaatneutraal Renkum vraagt ook een forse inzet op duurzame energie bronnen zoals wind, zon, water en geothermie. 

Maar hoe doe je dat zonder het landschap teveel schade aan te doen? En is hier wel ruimte voor in Renkum? Wat hebben we eigenlijk nodig om klimaatneutraal te worden? Onder welke voorwaarden vinden we grootschalige opwek in de gemeente acceptabel? Dat soort vragen buigt de tafel zich over. Wat zou kunnen en wat zou Renkum willen?

Duurzame consumptie

Heel wat van onze uitstoot zit in de spullen die we gebruiken, het eten dat we eten en de manier waarop we ons verplaatsen, kortom in ons consumptiegedrag. Ondanks het feit dat gemeente Renkum goed scoort op afvalscheiding, gooien we nog steeds veel weg.

Verandering in gedrag is nodig en hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Tafel duurzaam consumeren gaat hiermee aan de slag. Door inwoners te verleiden tot duurzaam consumeren en bedrijven tot duurzaam produceren. Alles om het afval nog meer naar de 0-lijn te brengen.

Duurzame bedrijven

 

Diverse Renkumse bedrijven maken al werk van duurzaamheid. En dat is nodig ook want een behoorlijk deel van de uitstoot in Renkum komt van bedrijven. Daarom ook is meer inzet nodig.

De tafel duurzame bedrijven wil met experts een tool/scan ontwikkelen om bedrijventerreinen te verduurzamen, een buurtregisseur voorbedrijventerreinenopstellen en ondernemers prikkelen om te verduurzamen.

Pin It on Pinterest

Share This