Nieuwsbrief mei 2019

  • facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Gmail

Website Renkum live!

We hebben weer een mooie mijlpaal bereikt. De website www.renkumverduurzaamtsamen.nl is live! En dat is wel het vermelden waard. Hier vindt u namelijk alles rondom duurzaamheid en alle stappen die we zetten. Maak kennis met tafelvoorzitters van de klimaattafels, lees alles over subsidies en blijf op de hoogte wat er zich afspeelt in Renkum. Renkumverduurzaamtsamen.nl is hét platform waar u alle informatie, initiatieven en regelingen vindt over onder anderen het verduurzamen van uw woning en het besparen van energie in en om uw huis.

Ondertussen aan de klimaattafels

Wijkgerichte aanpak

De klimaattafel Wijkgerichte aanpak werkt aan twee producten in aanloop naar de Klimaattop. Ze willen graag een nulmeting op basis van openbare data en een stappenplan voor duurzame wijkinitiatieven. Met deze twee producten worden de lange termijn doelen, waaronder klimaatneutraal in 2040, het behoudt en bevorderen van biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en de doelstelling dat iedereen mee kan doen, vertaald naar wijkplannen en acties die passend zijn in de wijken. Het doel is een dekkend netwerk van wijkinitiatieven. De eerste opzet van het stappenplan is tijdens de tweede bijeenkomst besproken en aangevuld en zal richting de volgende bijeenkomst verder afgerond worden.

Duurzame consumptie

Voorlopig richt de tafel zich op verschillende stakeholdergroepen. Op dit moment wordt per stakeholdergroep uitgezocht wat zij al doen rond duurzame consumptie, productie en afval; wat er nog meer mogelijk is op deze thema’s en wat er aan hulp nodig is om verdere verduurzaming te bereiken. Vanuit die gedachte kan er dan ook gekeken worden wat er nodig is om anderen verder te helpen. Wanneer deze inzichten verkregen zijn, wil de tafel een bijeenkomst met stakeholders organiseren om de inzichten te bespreken en te toetsen.

Daarnaast is het plan om met platform Bloei in Arnhem in gesprek te gaan, en wordt onderzocht of er koppelkansen zijn met het Global Goals-voorstel van de werkgroep Fairtrade Renkum en met de andere klimaattafels. Ook richt deze tafel zich op de inzet van middelen die ingezet kunnen worden om duurzame consumptie te stimuleren, zoals regelingen en subsidies.

Groen en Water

De tafel Groen en Water richt zich momenteel op het verduurzamen van de stukjes (openbaar) groen en is bezig met een opzet voor een boek over vergroenen en daarmee verduurzamen van je eigen tuin. Ook houdt de tafel zich bezig met een subsidieaanvraag voor een Tiny Forest. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Grootschalige opwek

Deze tafel werkt aan een potentiekaart voor zon en wind. Organisaties als ‘Vijf dorpen in het groen’, vertegenwoordigers van landgoed Quadenoord, inwoners en ook een landschapsarchitect waren afgelopen tafelbijeenkomst aanwezig. Doordat er veel kennis en expertise aanwezig is bij deze klimaattafel, richt de groep zich op een kaart waar grootschalige opwek mogelijk is in plaats van een aparte kaart waarop is weergegeven waar het wenselijk is. Beide aspecten worden in één kaart gecombineerd.

Bedrijven

Het idee van deze tafel is om een scan te maken en daarmee in kaart te brengen wat bedrijven kunnen bijdragen aan duurzaamheid en welk percentage broeikasreductie door bedrijven kan worden bereikt. Met andere woorden: welk percentage van de klimaatdoelstelling kunnen de bedrijven voor hun rekening nemen? De tafeldeelnemers willen laten zien wat er mogelijk is en denken daarom aan het inrichten van een platform, bijvoorbeeld online maar ook fysiek via een event, waarin bedrijven van elkaar kunnen leren.

Klimaatweek gemeente Renkum

In week 26 (van maandag 24 tot en met donderdag 27 juni) vinden er diverse informatiebijeenkomsten, inspiratiesessies, workshops, excursies en andere duurzame activiteiten plaats in de gemeente Renkum. Op donderdagavond 27 juni sluiten we af met een Klimaattop, waarvoor de klimaattafels nu hard aan het werk zijn. Noteert u deze week alvast in uw agenda? Binnenkort volgt het definitieve programma op de website, de mogelijkheid om u aan te melden en in deze nieuwsbrief meer informatie.

Op de agenda

‘Koplopersbijeenkomst’.
Woensdag 5 juni van 15:00-17:00 uur (inloop vanaf 14:45 uur, afsluitend een korte borrel)

Voor alle VvE’s in de provincie Gelderland die een VvE-scan (hebben) laten uitvoeren.

Graag nodigen we alle VvE’s uit die een dergelijke scan in uitvoering of afgerond hebben om kennis te maken met elkaar en ervaringen uit te wisselen. Dit doen we tijdens een zogenaamde Koplopersbijeenkomst. Wanneer uw Vereniging van Eigenaren (VvE) onlangs een subsidie toegekend heeft gekregen voor het laten uitvoeren van een VvE-scan, dan is deze bijeenkomst geschikt voor u. Uit deze scan moet blijken of de VvE technisch, financieel en juridisch geschikt te maken is voor een renovatie naar Nul op de Meter of Nul op de Meter-Ready en wij vertellen u inhoudelijk meer hierover.

Waar?
Regardz WTC Arnhem
Nieuwe Stationstraat 10, 6811 KS, Arnhem

Programma
Tijdens de bijeenkomst gaan we in o.a. op de volgende vragen:
• Wat kunt u doen met de uitkomsten van de VvE-scan?
• Welke vragen kunt u aan uw adviseur meegeven in de afronding van zijn/haar scan?
• Hoe kunt u de uitkomsten van de scan het beste met de VvE-leden bespreken?
• Welke vervolgstappen zijn er mogelijk?
• Welke tips zou u aan andere VvE’s willen meegeven?

Aanmelding
Geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden? Stuur een bericht o.v.v. Koplopersbijeenkomst VvE’s met uw naam naar info@vve-energieloket.nl.

Pin It on Pinterest

Share This