KlimaatakkoordRenkum Verduurzaamt Samen

Klimaatakkoord Renkum Verduurzaamt Samen

Gemeente Renkum heeft vanaf december 2018 geïnventariseerd waar de energie zit in Renkum om initiatief te nemen of bestaande initiatieven verder te brengen. Er zijn verschillende thema’s benoemd met als doel om goede ideeën haalbaar en bereikbaar te maken voor de hele gemeente Renkum. Op 21 februari 2019 was de kick-off bijeenkomst met een groot aantal deelnemers die over 8 grotere thema’s gebrainstormd hebben. Vervolgens zijn er tijdens de bijeenkomst vijf focus thema’s (klimaattafels) gekozen door de aanwezigen. De 3 andere thema’s zijn onderverdeeld of krijgen later weer een rol.

De thema’s zijn:

 1. Wijkgerichte aanpak
 2. Grootschalige energie opwek
 3. Groen & water
 4. Duurzame bedrijven
 5. Duurzame consumptie

In de eerste helft van 2019 is aan de 5 Klimaattafels  door diverse inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente Renkum per klimaattafel gewerkt aan het formuleren van doelen en het ontwikkelen en verbinden van kennis, ervaringen en ideeën op deze thema’s. De opbrengsten en plannen van alle Klimaattafels zijn gebundeld en vormen het lokaal klimaatakkoord, waarin alle plannen, ideeën en ambities verder zijn uitgewerkt. De ondertekenaars spannen zich in om een bijdrage te leveren en Renkum in 2040 Klimaatneutraal en Klimaatrobuust te maken. Zij nodigen iedereen die een bijdrage wil leveren van harte uit deel te nemen in het vervolg.

Het Klimaatakkoord Renkum Verduurzaamt Samen is ondertekend door de voorzitters van de Klimaattafels en door de gemeente Renkum. De gemeente heeft ondertekend als facilitator van het proces dat leidde tot de Lokale Klimaattop 2019 en als sterke partner van het netwerk Renkum Verduurzaamt Samen.

Met de ondertekening ontvangt de gemeente Renkum duidelijke aanbevelingen vanuit de gehele gemeente als belangrijke uitgangspunten, bouwstenen en initiatieven voor haar (gemeentelijk) duurzaamheidsbeleid.

Met de ondertekening spreken we ook de intentie uit om het netwerk Renkum Verduurzaamt Samen verder concreet vorm te geven. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen en aan de slag te gaan!

Netwerk

Dit klimaatakkoord Renkum Verduurzaamt Samen is de start van een beweging in de gemeente Renkum. Een beweging waarbij iedereen zich aan kan sluiten en zijn of haar duurzame bijdrage kan leveren. Wij werken eraan om deze beweging verder structuur en slagkracht te geven. Een netwerkorganisatie die alle inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties in de gemeente Renkum uitnodigt, verbindt en faciliteert om mee te denken en te werken aan het behalen van de klimaatdoelstelling. Mee doen? Meld je aan via het contactformulier. 

Klimaattafel Wijkgerichte aanpak

De tafel Wijkgerichte aanpak heeft als concrete doelen geformuleerd:

 1. Vóór 2021 is er in elke dorpskern in de gemeente Renkum een nieuw wijkgericht duurzaamheidsproject gestart;
 2. In de wijken waar al een initiatief is op het gebied van warmte/energie dat initiatief koppelen aan de wijktransitieplannen;
 3. Een dekkend netwerk opzetten van alle bestaande en nieuwe wijkinitiatieven waarbinnen de bestaande en nieuwe kennis en kunde kunnen worden uitgewisseld.

Om de doelen te bereiken zijn de volgende instrumenten uitgewerkt of in uitwerking:

 • een groeiend netwerk van Renkumse initiatieven, waarin kennis, ervaringen en expertise van mensen en organisaties worden gebundeld en toegankelijk gemaakt voor iedereen die een start wil maken met een op de wijk gericht duurzaamheidsproject,
 • een handleiding om bewoners van een wijk op gang te helpen met de verschillende duurzame maatregelen, maar ook om al gestarte initiatieven verder te helpen (in ontwikkeling);
 • een nulmeting voor het opstarten van een wijk- / buurtproject (in ontwikkeling);
 • een stappenplan voor het verduurzamen en energiezuinig maken van de woningen.

Klimaattafel Grootschalige opwek

De tafel Grootschalige opwek heeft als concrete doelen geformuleerd:

 1. Benoemen van randvoorwaarden waarbinnen de grootschalige energieprojecten gerealiseerd kunnen worden binnen de gemeente Renkum. Waarbij de focus tot dusver lag op grootschalig zon en wind, maar ook andere energie vormen zoals waterkracht en waterenergie zijn in de toekomst onderwerpen aan deze tafel.
 2. Het bevorderen van maatschappelijke acceptatie en maximale participatie van inwoners, bedrijven, de gemeente en maatschappelijke organisaties in de gemeente Renkum in grootschalige energieprojecten in de gemeente Renkum.

Om de doelen te bereiken zijn de volgende instrumenten uitgewerkt:

 • Potentiekaart grootschalige energie opwekking over wat er ruimtelijk zou ‘kunnen en over wat de mensen in de gemeente Renkum ruimtelijk zou ‘willen’
 • Gezamenlijke randvoorwaarden zijn bepaald en worden als aanbevelingen middels het klimaatakkoord aangereikt aan de gemeente.

Bovengenoemde resultaten worden als instrument ingezet om de dialoog met de omgeving te verbreden en te versterken. Het draagt bij aan draagvlak en het participatieproces van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de gemeente Renkum bij grootschalige energie opwekking.

Klimaattafel Duurzame bedrijven

De tafel Duurzame bedrijven heeft als concrete doelen gesteld:

 1. Renkums bedrijfsleven (nog meer) te mobiliseren om bij te dragen aan de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn.
 2. In beeld brengen wat bedrijven in Renkum al doen op het gebied van duurzaamheid en welke projecten in de toekomst verder bij kunnen dragen aan de verduurzaming van het Renkumse bedrijfsleven.

Om de doelen te bereiken zijn de volgende instrumenten uitgewerkt:

 • Overzicht van de inspanningen van de koplopers uit het Renkumse bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid.
 • Visueel overzicht van de potentie voor verduurzaming bij het Renkumse bedrijfsleven, uitgedrukt in concrete projecten.

Klimaattafel Groen en water

De tafel Groen en water heeft als concrete doelen gesteld:

 1. Verbeteren van de koolstofopslag, waterbuffering en biodiversiteit door een duurzamere manier van beheer van openbaar groen en andere door de gemeente beheerde grond.
 2. Stimuleren van diversiteit in het groen in de gemeente Renkum. Zowel in eigen tuin (onttegelen) als op openbaren plekken (op plantsoenen, buurtstraatjes, hofjes en pleintjes).
 3. Het ondersteunen van initiatieven in de groen/blauwe hoek (groen en waterthema’s). Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van een voedselbos met een maatschappelijk doel, pluktuinen en buurttuinen.
 4. Het bevorderen van de watervoerendheid van beken en de kwelstroom naar natte ecosystemen door bescherming van de ondergrond, het bevorderen van de grondwateraanvulling (via afkoppelen hemelwater en het vervangen van naaldbomen door loofbomen) en het mitigeren van de gevolgen van grondwaterwinning door drinkwaterbedrijven, industrie en landbouw.

Om de doelen te bereiken worden de volgende instrumenten uitgewerkt:

 • Verkenning klimaatbestendiger beheer van door de gemeente beheerde grond.
 • Verkenning geschiktste beplanting;
 • Het selecteren van geschikte, beschikbare en gewenste locaties voor verschillende ecologische functies (bestuiving, vogels, eetbare planten of bloemen, plukteelt, mitigatie);
 • Het opstellen van een online draaiboek om bewoners te faciliteren in het vergroenen van hun tuin (renkumverduurzaamtsamen.nl/groen).
 • Het opstellen van een draaiboek voor de gemeentelijke inzet ter vergroting van de watervoerendheid van beken

Klimaattafel Duurzame consumptie

De tafel Duurzame consumptie heeft als concrete doelen gesteld:

 1. Het betrekken van bezoekers, bedrijven, inwoners en organisaties bij en zichtbaar maken van initiatieven en vormen van duurzame productie en consumptie in de gemeente Renkum.
 2. Mensen in de gemeente Renkum handvatten (blijven) bieden voor duurzame productie, duurzame consumptie en verminderen van afval.
 3. Bedrijven, winkels en organisaties in de gemeente Renkum te stimuleren om duurzame producten en diensten te leveren, te produceren, en te verkopen en in de gehele keten op een duurzame manier.
 4. Bedrijven, inwoners en organisaties in de gemeente Renkum stimuleren om hergebruik te stimuleren, afval te beperken en circulair te leven.
 5. De gemeente Renkum handreikingen bieden en ondersteunen in haar beleid om duurzame productie en consumptie en afvalvermindering te stimuleren.

Om de doelen te bereiken hebben we gewerkt aan verschillende instrumenten. Hierbij zijn we uitgegaan van het feit dat er veel mensen graag stappen willen zetten, maar lang niet altijd weten waar te beginnen of over te weinig informatie beschikken.

Tegelijkertijd willen we groepen mensen die voorop lopen blijven enthousiasmeren en een podium bieden zodat zij, met ons, weer anderen kunnen inspireren. En we geven de gemeente handvatten om ook belonen en reguleren op te kunnen nemen in beleid en uitvoering.

 • Een online quickscan voor bedrijven en organisaties die op diverse duurzaamheidsthema’s bewustwording creëert, waar zij antwoord krijgen op de vraag ‘Wat kan ik doen als volgende stap?’ en de mogelijkheid geeft om je als duurzame winkel, bedrijf, organisatie kenbaar te maken;
 • Een ‘Duurzame bedrijven initiatievenkaart’ voor inwoners van en bezoekers aan de dorpskernen in de gemeente Renkum. Hierop komen zo veel mogelijk duurzame initiatieven en welke winkels, bedrijven en organisaties duurzame goederen verkopen en/of diensten verlenen en/of zich inspannen voor duurzame productie en consumptie in de gemeente Renkum.
 • Een ‘Checklist duurzame evenementen’. Een lijst met praktische tips en ideeën voor organisatoren om tot een duurzaam evenement te komen dat de gemeente gaat in zetten als voorlichtingsmiddel;
 • Een BLOM-wijzer 2.0, voor inwoners waarin de mogelijkheden staan om spullen een tweede, derde en vierde kans krijgen.
 • Vragenlijst collectief gescheiden afvalinzameling voor bedrijven en organisaties voor het Economisch Platform om de mogelijkheden te verkennen.
 • Filmpjes over afval, reductie, hergebruik en recyclen voor inwoners.

Pin It on Pinterest

Share This