Gemeenteraad vóór doelstellingen samen duurzame energie op te wekken

De overstap op nieuwe, duurzame energiebronnen in gemeente Renkum doen we samen met andere gemeenten in Regio Arnhem Nijmegen.

Ons landschap is kostbaar, we willen er zorgvuldig mee omgaan. Dat gaat beter als je samen naar het landschap kijkt. Waar is plek voor windturbines en zonnevelden en waar niet? Wat zijn onze voorwaarden? Waar moeten we ons nog verder in verdiepen? Deze regionale aanpak heet de Regionale Energiestrategie (RES). Woensdag 26 mei 2021 besloot de gemeenteraad positief over de eerste versie, de RES 1.0.

Regio Arnhem Nijmegen wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken. In 2030 moet daarvoor de eerste grote stap zijn gezet. We willen dat dan 55 procent duurzaam is. Dit willen we doen door energie te besparen en door zoveel mogelijk geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen. Maar met zonnepanelen op daken alleen gaan we het niet redden. De schatting is dat we daarmee 0,49 TWh kunnen opwekken, terwijl er veel meer elektriciteit nodig is. De ambitie is om in onze regio 1,62 TWh schone energie op te wekken. Dertig procent via zonnepanelen op grote daken en de overige zeventig procent via windturbines en zonnepanelen. In de RES 1.0 staat beschreven waar dat in de regio zou kunnen.

Wethouder klimaat en duurzaamheid Joa Maouche: “Het vaststellen van de RES 1.0 door onze gemeenteraad is een belangrijke stap in deze regionale aanpak. We komen er niet met de bijdrage van Renkum alleen. De weg naar duurzame energie is een uitdaging die we gezamenlijk moeten aangaan om tot resultaat te komen.”

Traject met organisaties en inwoners voor ruimtelijke afspraken

De RES 1.0 bevat ook een set ‘ruimtelijke afspraken’. Deze afspraken helpen te voorkomen dat windturbines en zonnevelden als confetti over het landschap verspreid worden. Ze zijn ook bedoeld voor het behoud van natuur en het beperken van overlast voor inwoners.
De RES is een plan van, voor en door de regio. Niet alleen ambtenaren en bestuurders, maar ook een groep van meer dan 500 personen en organisaties deed mee in een intensief traject. Dit waren onder meer energiecoöperaties, ondernemers, agrariërs, natuurorganisaties, wijkverenigingen, beheerders van bedrijfsterreinen en inwoners.

RES 1.0 ligt in lijn met de visie grootschalige opwek

De zoekgebieden (gebieden waar in de toekomst mogelijk energie wordt opgewekt) in de RES 1.0 komen voort uit een traject waar inwoners via lokale processen bij betrokken zijn geweest. In Renkum zijn inwoners betrokken geweest bij de totstandkoming van de visie op grootschalige opwek. Deze visie maakt duidelijk onder welke voorwaarden en met welke eisen wij plannen maken voor grootschalige opwekking van elektriciteit via zonne- en windenergie. Hiervoor zijn bijeenkomsten, inwonerpanels en andere activiteiten georganiseerd om de mening van onze inwoners te horen. De twee zoekgebieden voor zonnevelden die in RES 1.0 zijn opgenomen, komen overeen met de zoekgebieden uit de visie grootschalige opwek.

RES 1.0 draagt bij aan de transitievisie warmte van Renkum

De RES geeft inzicht in de warmtevraag van woningen en overige gebouwen in 2030, inzicht in alle warmtebronnen in de regio en in welke warmte-infrastructuur er al is. Ook brengt de RES in beeld welke grote warmtebronnen in de regio beschikbaar zijn om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Voor Renkum worden de kansen voor het omzetten van warmte naar energie uitgewerkt in de transitievisie warmte, waarbij de resultaten uit de RES gebruiken. Deze visie moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Onderweg naar RES 2.0

Over twee jaar volgt de RES 2.0. Nieuwe kennis, inzicht en technieken krijgen daarin een plek. Elke nieuwe versie wordt ook een stap concreter. In de RES 1.0 staan alleen nog zoekgebieden op de kaarten. Waar windturbines of zonnepanelen komen is dus nog niet duidelijk. In de RES 2.0 gaan we binnen de zoekgebieden op zoek naar locaties, waar projecten gestart kunnen worden. De verfijning hiervan doen we samen met inwoners.

Uiterlijk 1 juli 2021 hebben alle volksvertegenwoordigers van de gemeenten, provincie en waterschappen van Regio Arnhem Nijmegen een besluit genomen over de RES 1.0. Het document wordt dan ingediend bij het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Pin It on Pinterest

Share This