In de raadsvergadering van 27 januari 2021 heeft de gemeenteraad de visie zonne- en windenergie (grootschalige opwek) unaniem vastgesteld. Deze visie maakt duidelijk onder welke voorwaarden en met welke eisen de gemeente Renkum plannen kan maken voor grootschalige elektriciteitsopwekking via zonne- en windenergie. De visie geeft inzicht in de volgende vragen:

 

  • Wat vinden inwoners, ondernemers, maatschappelijk organisaties en andere belanghebbenden in de gemeente Renkum belangrijk bij het bedenken van oplossingen voor de ambitie om grootschalige opwek van elektriciteit te realiseren?
  • Hoe vertaalt zich dat in lokale randvoorwaarden voor initiatieven en locaties voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit?

 

Wethouder Joa Maouche, verantwoordelijk voor klimaat en duurzaamheid ziet dit als een stap in de goede richting om de duurzaamheidsdoelen te halen: “Het doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn is zeker haalbaar. Ik ben dan ook blij dat de voltallige gemeenteraad zich achter deze visie schaart.”

 

Op de website van de gemeente Renkum is de visie te lezen: https://www.renkum.nl/Bestuur/Regelgeving/Beleidsregels_en_nota_s/Milieu_klimaat_en_energie/Visie_Grootschalige_Opwek

 

Inwoners en belanghebbenden dachten mee

Deze visie is tot stand gekomen door een intensief participatieproces, waarbij de gemeente met inwoners en stakeholders in gesprek is gegaan over grootschalige opwek van elektriciteit in onze gemeente. Er is veel gedaan om zoveel mogelijk mensen, partijen en belanghebbenden te betrekken bij dit proces. Van mei t/m november 2020 zijn er verschillende bijeenkomsten en gelegenheden geweest, waarbij iedereen op een laagdrempelige manier kon meedenken. Online, vanwege de coronamaatregelen, maar bijvoorbeeld ook op de wekelijkse markt.

 

Hoe kunnen we elektriciteit opwekken door zon en wind?

Er wordt in de visie grootschalige opwek van elektriciteit duidelijkheid gegeven over hoe gemeente Renkum omgaat met initiatieven en welke randvoorwaarden er gesteld kunnen worden, zoals het vinden van geschikte locaties door het goed inpassen in het landschap en lokaal eigenaarschap door inwoners en organisaties te betrekken bij de plannen. Ook geeft de visie handvatten om initiatieven en locaties te beoordelen en aan te wijzen. De gemeente gaat actief op zoek naar partners om de ambitie uit de visie om te zetten naar concrete projecten voor zonnevelden en/of windenergie. Het exact bepalen van specifieke locaties gebeurt in uitwerkingsplannen en door middel van een zorgvuldig onderzoek en proces.

 

Onderweg naar de Omgevingsvisie

De visie biedt een kader voor de gemeente om keuzes te maken ten aanzien van de Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen (RES) en geeft een reflectie op de zoekgebieden die hierin worden benoemd. Hoewel de visie op zichzelf staat, wordt deze onderdeel van de omgevingsvisie die op dit moment in ontwikkeling is. Hierin behandelen komen onderwerpen die betrekking hebben op de leefomgeving van Renkum, zoals duurzaamheid en energie, natuur, wonen, werken, bereikbaarheid. De keuzes die we als gemeente maken bij vraagstukken over deze onderwerpen, beïnvloedt de leefbaarheid en kwaliteit van onze omgeving, nu en vooral in de toekomst. Dat raakt ons allemaal. We staan voor essentiële keuzes en deze keuzes maken we samen. Om deze reden betrekken we zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, organisaties, bedrijven, dorp- en wijkinitiatieven. De gesprekken met belanghebbenden zijn twee weken geleden gestart. In februari gaan we met inwoners in gesprek.

Pin It on Pinterest

Share This