Unaniem scharen de colleges van de 16 gemeenten zich achter de Regionale Energiestrategie, het energieplan van Regio Arnhem Nijmegen. Dit plan laat zien hoe we in deze regio overstappen op schone energie, om de klimaatverandering tegen te gaan. Het concept-plan ligt er al sinds 1 juni, maar afgelopen week gingen de besturen – de colleges, de dagelijkse besturen van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland – akkoord. In de tussentijd konden de gemeenten zich er nogmaals over uitspreken en de meesten consulteerden hun gemeenteraden.

In navolging van het Klimaatakkoord komen de 30 Nederlandse energieregio’s dit jaar met een eigen voorstel aan de landelijke overheid: een plan met hun aandeel in de landelijk afgesproken hoeveelheid schone energie die geleverd kan worden in 2030. Deze aanpak noemen we de Regionale Energiestrategie (RES).

Gelet op de financiën

De gemeenten letten op de financiën. Ze willen kijken wat ze kunnen doen aan de scheve verhouding tussen de opgewekte elektriciteit uit zon ten opzichte van wind. Die is in het huidige plan 97% uit zon en 3% uit wind. Een verhouding van 50% – 50% is financieel veel aantrekkelijker, omdat de netbeheerder dan de minste investeringen in het netwerk hoeft te doen. Aangezien de inwoners deze investeringen uiteindelijk betalen, is dit ook voor hen het meest gunstig.

Inwoners moeten ook kunnen profiteren

De gemeenten vinden het ook belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners bij de uitwerking van de energieplannen worden betrokken, in het bijzonder de jongeren. Draagvlak zoeken betekent niet alleen dat inwoners kunnen meepraten over waar zonneweides wel of niet kunnen komen. Inwoners moeten ook kunnen meepraten als er bij hen in de buurt daadwerkelijk een windmolen of zonnepark wordt aangelegd en ze moeten kunnen meedelen in de winst. Dat laatste kan onder andere doordat inwoners de kans krijgen aandelen te kopen en/of doordat ze profiteren via een omgevingsfonds.

Op de goede weg

Niet alleen Regio Arnhem Nijmegen maakt een RES. Dit gebeurt in alle 30 energieregio’s waarin Nederland is opgedeeld. Het Nationaal Programma RES heeft alle plannen naast elkaar gelegd en sprak zich in augustus positief uit over Regio Arnhem Nijmegen. De regio is al vergevorderd: de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie zijn benoemd, de uitwerking volgt in de aankomende periode. Ook waren er complimenten over de omvang van de groep maatschappelijke organisaties en bedrijven die meedacht over onder meer de locaties van de zoekgebieden, en de mate waarin deze groep input kon leveren.

Nieuwe versie gereed in juni 2021

De aandachtspunten van de gemeenten en andere betrokkenen worden de aankomende maanden bekeken en verwerkt. Begin 2021 komt er een volgende versie van het energieplan ‘RES’ gereed, de RES 1.0. Hierover nemen de volksvertegenwoordigers van de gemeenten, waterschappen en provincie in mei/juni 2021 een besluit.

Pin It on Pinterest

Share This