In 2050 zullen we in Nederland van het aardgas af moeten. Nederland wil in dat jaar niet meer broeikasgassen uitstoten dan we opwekken. Dat terwijl het overgrote deel van onze huizen momenteel nog verwarmd worden met aardgas. Daarom zullen we op zoek moeten naar alternatieve energiebronnen. De keuze die hierin gemaakt wordt is een ingewikkelde. Om de juiste keuze te maken moeten zoveel mogelijk partijen om hun mening worden gevraagd. Het gaat ten slotte om onze directe leefomgeving en onze nabije toekomst.

Regelmatig vragen we naar uw mening, via een zogenaamd inwonerspanel. In april stond het inwonerspanel in het teken van Energie en Klimaat. 619 inwoners hebben deze vragenlijst ingevuld, waardoor de resultaten van deze enquête gezien mogen worden als een representatieve weerspiegeling van onze gemeente. De resultaten van deze enquête vormen een belangrijke basis voor de Visie Grootschalige Opwek en de Transitievisie Warmte – visies die een belangrijk uitgangspunt vormen voor de manier waarop we in de toekomst om zullen gaan met de opwek van hernieuwbare energie binnen de Gemeente Renkum.

Duurzame energie in de Gemeente Renkum

Een ruime meerderheid van de ondervraagden (81%) geeft aan de energie transitie (zeer) belangrijk te vinden: “2040 is al erg laat, terwijl de trend van klimaatverandering zo snel gaat”, geeft een van de leden van het inwonerpanel aan. Ook geeft 77% van ondervraagden aan dat zij het (heel) belangrijk vinden dat de Gemeente Renkum zich actief inzet om duurzame energie op te wekken. “De gemeente heeft hierin een stimulerende rol, door zelf het goede voorbeeld te geven”. De drie typen duurzame energieopwekking die als meest geschikt worden beoordeeld voor de gemeente Renkum zijn grootschalige zonnedaken op bestaande gebouwen (82%), het gebruiken van restwarmte van de industrie (54%) en aardwarmte (46%).

Behoud van uniek karakter Renkum

De belangrijkste voorwaarden die door het inwonerpanel gesteld worden bij het toepassen van duurzame energieopwekking zijn zaken die Renkum haar bijzondere karakter geven. “Renkum is uniek, dus laten we heel voorzichtig zijn met ons buitengebied”, geeft een van de respondenten aan. De bescherming van natuur (69%), de inpasbaarheid van deze technieken in het landschap (61%) en opbrengsten van energieprojecten die ten goede komen aan de gemeenschap (56%) worden als belangrijkste voorwaarden beschouwd. Op deze manier kan er een optimalisatie plaatsvinden tussen behoud van de schoonheid van Renkum enerzijds en het voorbereid zijn op de toekomst anderzijds.

Veel Renkummers bezig met energiebesparing

Uit een regionale enquête in het kader van de Regionale Energie Strategie blijkt dat, ten opzichte van andere gemeentes, relatief veel inwoners uit onze gemeente bezig zijn met energiebesparing en duurzaamheid. Ook is het opvallend om te zien dat mensen het opwekken van energie in de toekomst graag samendoen. Een meerderheid van de ondervraagden geeft aan (zeer) positief te staan tegenover projecten om collectief energie op te wekken (59%) en om samen energiebesparende maatregelen te nemen (54%). Dat is mooi, want in Renkum doen we het samen.

Factsheet Duurzaamheid

De belangrijkste resultaten uit de enquête staan in de factsheet die te vinden is door op de volgende link te drukken: Factsheet duurzaamheid

Pin It on Pinterest

Share This